İslamın Şartlarından Hacc Farizası

İslamın Şartlarından Hacc Farizası
  • 06.11.2014
  • 1.766 kez okundu

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adı ile…

Hac, kelime olarak ”yönelmek, kasdetmek, bir kimseyi yada bir yeri çokça ziyaret etmek”anlamlarına gelir. Dini bir terim olarak hac ; ”Belirli bi zamanda usülüne uygun olarak ihrama girdikten sonra Arafatta vakfe yapmak , Kabe-i muazzama’yı tavaf ederek ziyaret etmek ve diğer bazı dini görevleri yerine getirmek” suretiyle yapılan ibadeti ifade eder. Bu ibadeti yerine getiren kimseye ”Hacı” denir.

Haccın farziyeti ; Kitap, sünnet ve icmâ-ı ümmet ile sabittir.

İslam dininin rükünlerinden biride hac farizasıdır. Malı ve sağlığı yerinde bulunan akıllı ve mükellef her zengin müslümana ömründe bir kere hacca gitmek farzdır. Gerçek hac, Allâh’ın sonsuz rahmetinin tecelli ettiği, afv-ü mağfirete mazhar olan müslümanların derin bir iman ve samimiyetle beraber bir araya geldiği muhteşem bir ibadettir.

Hac müslümanın diğer bir manada Allah Celle celalühü ile ahidleşmesi, yaratıcısı olan rabbisine nasuh tövbesiyle dönmesi, nefsin zırhından sıyrılma ve rabbisiyle olan irtibatını sağlamlaştırmaya çalışmaktır.

Haccın farziyeti ; Kurân-ı kerim ‘de :

”Doğrusu insanlar için ilk kurulan ev, Mekke-i Mükerreme’de âlemler için mübarek ve hidayet kaynağı olan Kâbe-i Muazzama’dır. Orada apaçık deliller vardır. İbrahim’in makamı vardır. Kim oraya girerse güvenlik içinde olur. Oraya yol bulabilen insana, Allah için Kabe-i Muazzama’yı haccetmesi gereklidir” buyrulmuştur. ( Ali imran süresi : 96-97 )

Peygamber Efendimiz Sallallâhu aleyhi ve sellem ‘de ”islam beş temel esas üzerine kurulmuştur. Bunlar, Allah Celle Celalühü ‘dan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed Sallallâhu aleyhi ve sellem ‘in Allah Celle Celalühü’nün Peygamberi olduğuna şehadet etmek , namaz kılmak, zekat vermek, Kabe-i Muazzamayı haccetmek ve Ramazan-ı şerif ayının orucunu tutmaktır.” Buyurmaktadır. ( Buhari, iman : 1, Müslim, iman : 22, Tirmizi, iman : 3, nesei , iman : 13 )

HACC İÇİN ACELE ETMEK

İbni Abbas veya Fadl ibni Abbâs Radıyallâhu anh veya bunlardan biri bir diğerinden anlatmıştır : ”Resulullah Sallallâhu aleyhi ve sellem buyurdular ki : ” Kim hacc yapmak isterse acele etsin. Çünkü olur ki insan hastalanır -bineği- kaybolur, -gitmeye mani- bir iş zuhûr eder.”

Yine ibni Abbâs Radıyallâhu anh, Rasülullah Sallallâhu aleyhi ve sellem’in şu sözünü rivayet etmiştir : ”Hacc yapmak isteyen acele davransın.” ( Ebu Dâvud,menasik )

Bu hadis hacc hususunda acele davranmanın gereğine dikkat çekmektedir. Haccın arzuya bağlı nafile bir ibadet olmayıp, şartlara bağlı bir farz olduğu gözönüne alınınca ”hacc yapmak isteyen…”tabirini, ”hacc kime farz olmuş ise” şeklinde anlayıp şöyle ifade etmemiz gerekir : ”Bir kimseye hacc farz oldu mu, bunu yerine getirmede acele etsin.” Öyle ise, hacc’da esas olan ta’cildir. Bilhassa yurdumuzda kökleşmiş olduğu üzere ileriki yaşlara, yaşlılığa bırakmak iyi değildir. Bu hadisin Beyhaki’deki ziyadesi mesele’ye daha da açıklık getirir.

HACCIN FAZİLETİ

Hacc, Amellerin en faziletlilerindendir.

Hazreti Ebu Hureyre Radıyallâhu anh’dan rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir : Rasulullah Sallallâhu aleyhi ve sellem’e ”Hangi amel daha faziletlidir ? ” diye sorulduğunda Rasulullah Sallallâhu aleyhi ve sellem :

”Allah’a ve Rasulüne inanmaktır.” Buyurdu. ”Sonra hangisidir?” Diye sorulunca ;

”Allah yolunda cihat etmektir” buyurdu. ”Bundan sonra hangisidir ?”diye sorulunca , Kabul olunmuş -mebrur- hacc’dır” buyurdu. ( Buhari, hacc : 4 ; nesai , menasik :4 )

Hacc-ı mebrur, içine günah karışmayan hacc’dır. İmam-ı Hasan Radıyallahu anh’a göre ise hacc-ı mebrur, dünyada zahid olup ahireti isteyerek dönülen hacc’dır.

Hacc, günahları yok eder. Gücü yetenlerin farz olarak ömürlerinde bir defa yapacakları bu ibadetin faziletlerinden birisi de geçmiş günahların bağışlanmasına vesile olmasıdır. Peygamber Efendimiz Sallallâhu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır :

”Kim Allah için hacceder de kötü söz ve davranışlardan sakınır ve günahlara sapmazsa -kul hakları hariç- annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlardan arınmış olarak döner.” ( Buhari, hacc : 4 )

Hazreti Ümmü Seleme Radıyallâhu anha’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır :

”Kim, hacc veya umre için Mescid-i Aksa’dan Mescid-i Haram’a -kadar- ihrâma girerse, geçmiş ve gelecek bütün günahları affedilir veya cennet kendisine vacip olur.” ( Ebu Davud, Menasik, 9 ;ibni Mâce, Menasik, 49 )

Makbul bir Haccın mükafatı Cennettir. Hazreti Ebu Hureyre Radıyallâhu anh’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır :

”Bir umre, diğer bir umreye kadar arada işlenen günahlara keffarettir. Hacc-ı Mebrur’un -kabul olunmuş haccın- karşılığı cennetten başka bir şey olamaz !” ( Buhari, umre : 1, müslim , hacc : 437 , tirmizi, hacc : 90, nesai , menasik : 3,5 ; ibni mace, menasik : 3, muvatta , hacc : 65 )

Hacının duası makbuldür. Hacceden kimselerin Allah katındaki değeri çok yüksektir. Bu sebeple Yüce Allah onların içtenlikle yapacakları duaları geri çevirmez.

Hazreti Ebu Hureyre Radıyallâhu anh’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır :

”Hacılar ve umre yapanlar Allahu Teala’nın elçileridir. Onlar Allahu Teala’ya dua etseler, Allah onlara derhal icabet eder ( duaları kabul eder ).
Eğer kendisinden af ve mağfiret dileseler, derhal onlara mağfiret eder.” ( ibni mace, menasik : 5 )

Hacc, dünya ve ahiret zenginliğine vesile olur.
Hazreti ömer Radıyallâhu anh’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır :

”Hacc ve umreyi ard arda yapınız. Çünkü bu ikisi, körüğün demir, altın ve gümüşün pasını giderdiği gibi fakirliği ve günahları yok eder.” ( Tirmizi, hacc, 2, nesai, menasik, 6, ibni mace, menasik : 3 )

Hacc, yaşlılar, küçükler, zayıflar ve kadınların cihadıdır.
Hazreti Aişe Radıyallâhu anha anlatıyor :” Ey Allah’ın Rasulü ! Cihadı amellerin en faziletlisi görüyoruz. Biz -kadınlar- de cihad etmeyelim mi ?” Allah Rasulü Sallallâhu aleyhi ve sellem şu cevabı verdi :

”-Kadınlar için- cihadın en efdal ve en güzeli hacc-ı mebrurdur.”

Hazreti Aişe Radıyallâhu anha der ki : ”Bunu işittikten sonra haccı hiç bırakmadım.”

Hasan bin Ali Radıyallâhu anh’dan rivayet olunduğuna göre ; bir adam Rasulullah Sallallâhu aleyhi ve sellem’e gelerek : ” Ben korkak ve zayıf biriyim” deyince, Rasulullah Sallallâhu aleyhi ve sellem’de ona :

”İçinde şiddet bulunmayan bir cihada -hacca-gel ” buyurdu.”

Hazreti Ebu hureyre Radıyallâhu anh’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Rasulullah Sallallâhu aleyhi ve sellem :

”Yaşlıların, zayıfların ve kadınların cihadı hacdır” buyurmuşlardır ki, bu da haccın ne derece faziletli bir ibadet olduğunu göstermektedir.

Allah’u Teâla’nın kullarını en fazla affettiği gün, Arefe günüdür.

Hac günlerinin en faziletlisi olan Arefe günü, Allahu Teala’nın kullarını en fazla affettiği gündür. Arefe gününde saçı başı dağılmış, toza toprağa belenmiş bir vaziyette el açıp Allah’u Teâla’ya yalvaran kullarını Cenab-ı Hak Celle Celalühü mutlaka affeder.

Önemli olan böylesine üstün bir ibadeti, gereği gibi yerine getirerek onun faziletinden yararlanmaktır.

TAVAFIN FAZİLETİ

Tavaf, yani, Kabe’nin etrafında dönme, kainat nizamından alınmış bir ibadettir. Kainatta gezegenler, güneş, elektronlar, çekirdek, pervaneler ateş etrafında dönerler. Bu dönüşle merkeze olan bağlılık ve aşklarını göstermiş olurlar. Bu bakımdan tevhid dininin sembolü olan kabe etrafında dönüşde, dine olan aşk ve bağlılığı sembolize eder. Kabeyi her dönüş bir merhale ve menzil aşarak 7 kat göklerin üstüne çıkmak, iç dünyamızda 7 basamaklı olan nefsin en aşağı tabakasından en üst basamağına yükselmek , insanî hayatın gayesine varmak,ruhanî hayata kavuşmak manalarını da ifade eder.

Ata ibnu Ebi Rabah Kabeyi tavaf ederken ibnu Hişam Radıyallahu anhüm’ün kendisine şöyle cevap verdiğine şahit oldum :

”İbnu Hişam : ”Rükn-i Yemâni hakkında bilgi verirmisin ?” Diye sordu. Ata dedi ki : ”Ebu Hureyre Radıyallâhu anh’ın riveyetine göre, Aleyhissalatu vesselâm buyurmuştur ki :

”Rükn-i Yemani 70 bin meleğe emanet edilmiştir. Kim -onun yanında- : ”Allahım ! Senden af , dünya ve ahirette afiyet diliyorum. Rabbimiz ! Bize dünyada iyiyi, ve ahirette de iyiyi ver ve bizi cehennem azabından koru !” Diye dua ederse o melekler ” Âmin ”!  Derler.

HACERU’L ESVED

Hacer, kelime olarak Arapça’da taş demektir. El-Haceru’l esved siyah taş demektir. Istılah olarak, kabe’de yer alan muayyen bir taşa denir. Hacc ibadetinde mühim bir yeri vardır.

( Kabenin yapılışı hakkındaki rivayetlere göre, Hazreti Adem ile Hazreti Havva cennetten çıkarıldıkları vakit yeryüzünde Arafatta buluşurlar, beraberce batıya doğru yürürler, kabe’nin bulunduğu yere gelirler. Bu esnada Hazreti Adem Aleyhisselâm , bu buluşmaya şükür olmak üzere Rabbine ibadet ettiği nurdan sütunun tekrar kendisine verilmesini diler.

İşte o nurdan sütun orada tecelli eder ve Hazreti Adem Aleyhisselâm, onun etrafında tavaf ederek Allah’a ibadet eder. Bu nurdan sütun Hazreti Şit Aleyhisselâm zamanında kaybolur, yerinde siyah bir taş kalır. Bunun üzerine Hazreti Şit Aleyhisselâm, onun yerine taştan onun gibi dört köşe bina yapar ve siyah taşı binanın bir köşesine yerleştirir.

İşte bu gün Hacer-i Esved diye bilinen siyah taş odur. Sonra Nuh tufanında bu bina kumlar altında uzunca bir süre gizli kalır. Hazreti ibrahim Allah’ın emriyle Kabe’nin bulunduğu yere gider, oğlu ismail aleyhisselam’ı annesiyle birlikte orada iskan eder. Sonra ismail Aleyhisselâm ile beraber Kabe’nin bulunduğu yeri kazar. Hazreti Şit Aleyhisselâm tarafından yapılan binanın temellerini bulur ve temellerin üzerine bu gün mevcud olan Kabe’yi inşa eder. Ayette ”Beytullah’ın temellerini yükseltiyor” cümlesi bunu ifade eder.)

Kabe’nin duvarı her taraftan örülüp, sıra, bugün Hacerü’l-Esved’in bulunduğu köşenin yapımına gelmişti. Hazreti ibrahim Aleyhisselâm, oğlundan , insanların kabe’yi tavafa başlama noktası olmak üzere bir taş bulup getirmesini istedi. Hazreti ismail Aleyhisselâm, babasının bu isteğini yerine getirmek üzere dağa taş aramaya gitti. İşte bu esnada Hazreti Cebrâil Aleyhisselâm , Hazreti ibrahim Aleyhisselâm’e Cennetten bir taş getirdi ve Kabe’nin köşesine o taşın yerleştirilmesini istedi.

Rivayete göre, bu taş cennet yâkutlarından bir yakut idi. Göreni hayran edecek kadar parlak bir taş idi. Kendisiyle her hastalık ve musibetten şifa istenebiliyordu. Fakat sonradan insanların onu günahlı elleriyle pisletip kirletmeleri yüzünden, taşın parlaklığı gitti, karardı. Şifası da kayboldu. Allah, onun zinetini ve güzelliğini günahkar insanlardan gizlemişti. Taşın siyaha yakın bir renk almasından sonra, ona ”Hacerü’l-Esved”, yani ”Siyah Taş” denilmeye başlandı.

Hacerü’l-Esved’in Kabe duvarına yerleştirilmesiyle Kabe’nin inşaatı tamamlanmış oluyordu. Hazreti ibrahim Aleyhisselâm’la ismail Aleyhisselâm, bundan sonra su şekilde duaya başladılar : ”Ey Rabbimiz ! Bizim bu hizmetimizi kabul eyle. Bizi sana teslim olan gerçek iki Müslüman kıl. Bizim neslimizden de sana itaatkar ve Müslüman bir ümmet yarat. Ve o ümmet içinde öyle bir Resûl gönder ki insanlara senin âyetlerini okusun ; azâmet, kudret ve vahdaniyet delillerini bildirsin. Onların nefislerini, akıllarını, kalblerini kötü ahlaklardan, batıl fikir ve inançlardan temizleyip paklasın.” Hazreti ibrahim’le Hazreti ismail’in Cenab-ı Hakk’tan göndermesini istedikleri peygamberin, Son Peygamber Hareti Muhammed Sallallâhu aleyhi ve sellem olduğu açıktır. Çünkü Hazreti ismail’in nesli içinde bu özellikleri üzerinde taşıyan başka hiç bir zat gelmemiştir. Bunu Sevgili Peygamberimiz, şu şekilde belirtmişlerdir : ”Ben, babam ibrahim’in duası, kardeşim isa’nın müjdesi ve anneminde rüyasıyım…”

İbnü Abbâs Radıyallâhu anh’nın Rasulullah Sallallâhu aleyhi ve sellem’den  ir rivayeti şöyledir :

”Haceru’l Esved, cennetten inmiştir. O, indiği zaman sütten de beyazdı. Ancak ademoğullarının hataları sebebiyle siyahlaştı.”

Hazreti Ali Radıyallâhu anh’dan yapılan bir rivayette, Rasulullah Sallallâhu aleyhi ve sellem : ”Kıyamet günü, Haceru’l-Esved getirilir. O zaman o, beliğ bir lisanla, kendisine tevhidle istilâmda bulunanlar lehine şehadette bulunur.”

Hazreti Âişe Radıyallâhu anha’nın bir rivayeti şöyledir : ”Bu siyah taş, yeryüzünden kaldırılmazdan önce ondan istifade edin. Çünkü cennetten çıkmıştır. Cennetten çıkan bir şeyin kıyamet gününden önce ona dönmemesi gerekir.”

Haccın fazileti hakkında büyükler de şu ifadelerde bulunmuşlardır :

Hasan Basri Rahmetullah aleyh şöyle buyurmuştur :

”Ramazan-ı Şerif ayının sonunda veya herhangi bir savaşta veya haccın sonunda ölen bir kişi şehid olarak ölmüştür.”

Hazreti Ömer Radıyallâhu anh şöyle buyurmuştur :

”Hacceden bir kimse affolunmuştur. O hacceden Zilhicce, Muharrem, Safer aylarının tamamında ve Rebiülevvel ayının yirmi gününde kimler için istiğfar etmişse, onlarda affolunur.”

Ali bin Muvaffak şöyle anlatır :

Bir sene hacca gittim. Arefe gününün gecesi Mina’da Mescid-i Hayf’ta uyudum.
Rüyamda sırtlarında yemyeşil elbiseler olan iki meleğin gökten indiklerini gördüm. Biri diğerine şöyle diyordu :

-Ey Allah’ın kulu !

-Buyur ey Allah’ın kulu !

-Bu sene Rabbimizin Beyt-i Şerif’ini ziyaret edenlerden kaç kişinin haccının kabul edildiğini biliyormusun ?

-Hayır, bilmiyorum !

-Altı kişinin haccı kabul olundu.

Sonra ikisi de göğe doğru yükseldiler ve kayboldular. Ben korkular içerisinde uyandım. Neredeyse üzüntümden bayılacaktım. Bu durum beni çok müteessir etmişti. Kendi kendime dedim ki : ”Madem ki altı kişinin haccı kabul edilmiş, ben bu altı kişiden birisi nasıl olabilirim ?”

Arafattan inerken Müzdelife’de , Meş’ar’il Haram’ın yanında hacıların çokluğunu ve haccı kabul edilenlerin azlığını düşünürken uyuya kalmışım. Baktım ki, iki kişi yine aynı şekilde tekrar geldiler. Daha önce yaptıkları gibi birbirlerine soru sorup, cevap verdiler. Biri arkadaşına şöyle dedi:

-Rabbimizin bu gece nasıl bir hüküm verdiğini biliyormusun ?

-Hayır, bilmiyorum.

-Rabbimiz bu gecede, o altı kişinin her biri için yüz bin kişiyi bağışladı.

Birden bire uykumdan uyandım. İfade edilmesi güç bir ferah ve sürura kavuşmuştum.

Salih kullardan birisi şöyle anlatır :

Arafatta iblis, bana bir insan suretinde göründu. Birde ne göreyim, cismi gayet zayıf, rengi soluk, gözü yaşlı ve beli büküktü. Kendisine sordum :

-Ey İblis ! Seni ağlatan nedir ?

-Ticaret niyeti olmaksızın hacılar Mevlâlarına doğru çıkıp gidiyorlar. Onların Mevlâ’ya yönelmelerinden, Mevlâ’nın da onları mahrum etmeyeceğinden korkarım. Bu durum beni mahzun edip ağlatmaktadır.

-Seni bu kadar zayıf düşüren nedir ?

-Allah yolunda atların kişnemesi eğer benim yolumda olsaydı, daha hoşuma giderdi.

-Rengini solduran nedir ?

-Cemaatin ibadet konusunda yardımlaşmasıdır. Eğer onlar günah konusunda yardımlaşsaydılar, bana daha sevimli gelirdi.

-Peki, belini kamburlaştıran nedir ?

-Kulun, Allâhu Teala’ya ”Ya Rabbi ! Ben senden güzel sonuç istiyorum” demesidir. Ben daima bir kulun amelini iyi görüp de mağrur olacağı zamanı bekler ve onun benim bu hilemi sezip de mağrur olmaktan kaçınmasından korkarım.

Rabbim , bu kadar faziletleri muhteviyatında barındıran hac ibadetini cümlemize hakkıyla ifa edebilmeyi ve faziletlerine nail olabilmeyi nasip eylesin…

Rabbim yar ve yardımcımız olsun… Amin…

Etiketler: / / /

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ