İslamda Süt Mahremiyeti

İslamda Süt Mahremiyeti
  • 31.10.2014
  • 4.837 kez okundu

İnsanlar arasında akrabalık bahşeden Allah Teâla’ya hamd, akrabalığın hükümlerini beyan eden Rasulü Peygamber Efendimize salât-u selam olsun.

Her çocuk anne sütüne muhtaç olarak doğar. Kuralı böyle koymuştur yüce yaradan. Teknolojinin bu denli gelişme kaydettiği günümüzde anne sütünün yerini tutabilecek herhangi bir gıda üretilemediği , üretileceği yönünde bir işaret de söz konusu değildir. Çocukların anne sütlerine olan ihtiyaçlarının karşılanması ise, bir vakıa olarak karşımızda durmaktadır. Kaldı ki ; her annenin sütü çocuğuna yeterli olmayabilir. Veya çocuk annesinin memesini almayabilir. Ayrıca günümüzde çokça rastlanan erken doğumlarda anne sütünün temin edilememesi halinde çocukların ölüme maruz kaldıkları da bir gerçektir. Şu halde bu ve emsal durumlardan dolayı eskiden olduğu gibi günümüzde de süt emziren annelere gerçekten ihtiyaç duyulmaktadır.

Hiç bir özrü bulunmayan annenin çocuğunu emzirmemesi dört mezhebin ittifâkıyla caiz değildir. Süt, çocuğun gıdası olduğundan fakihler bu meseleyi nafaka bahsinde de ele almışlar ve annenin çocuğunu emzirmemesi durumunda babanın onu emziren bir kadın kiralaması gerektiğine hükmetmişlerdir. Annenin emzirmemesi bir özürden kaynaklanıyorsa günahkâr olmaz. Ancak özrü bulunmadığı halde çocuğunu emzirmezse günahkâr olur. Görüldüğü üzere çocuğun süt ihtiyacını karşılamak annenin vazifesi olduğu gibi, gerektiğinde babanın da vazifesidir.

Fakihler süt emzirme meselesini, evlenmeye engel teşkil etmesi açısından ”muharremât” bahsinde, çocuğun nafakası olması açısından ”nafaka” bahsinde ve sütanne kiralamak açısından da ”kiralama” bahsinde ele almışlardır.

Çeşitli sebeblerle çocuklarını emziremeyen kadınların çocuklarının bir süt anneye verilmesi islam’dan önce de uygulanan bir adetti. İslam’ın gelmesinden sonra da bu durum devam etmiştir. İslâm, bir takım şartlar getirerek sütle ilgili ahkâmı düzenlemiş ve onaylamıştır. Nitekim Peygamber Efendimiz Sallallâhu aleyhi ve sellem  çocukluğunda süt annesi Halime validemize vermiştir.

İslam, çocuğu annesinden başka bir kadının emzirmesi durumunda çocukla emziren kadın arasında hısımlığın oluştuğuna hükmetmiştir. Elbette bu, Allah’u Teala’nın kullarına bahşettiği büyük bir nimettir. Şu kadar var ki ; bu hısımlık, şahitlik yasağı, nafaka mükellefiyeti, vâris olmak ve emsal hısımlık ilişkilerini doğurmaz.

Süt emzirmede ana gâye, çocuğun süt ihtiyacını gidermektir. Buna göre ; çocuğun kadının  memesinden emmesi durumunda mahremiyet meydana geldiği gibi, biberon ve emsâli şeylerle sütün çocuğun midesine ulaştırılması durumunda da mahremiyet meydana gelir.

SÜT EMME İLE MEYDANA GELEN HISIMLIĞIN EVLENMEYE ENGEL TEŞKİL ETME SEBEBİ

Allâh-u Teâla şöyle buyuruyor :

”Size şunlarla evlenmek haram kılındı : Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evleriniz de bulunan üvey kızlarınız, -eğer anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur.- öz oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi-nikah altında- bir araya getirmeniz. Ancak geçenler -önceden yapılan bu tür evlilikler- başka. Şübhesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.”

İbni Abbâs, Radıyallâhu anh Peygamber Efendimiz Sallallâhu aleyhi ve sellem’in amcası Hazreti Hamza Radıyallâhu anh’ın kızı hakkında şöyle dediğini rivayet ediyor :

”O bana helal olmaz. Nesepten haram olan , süt emmeden de haram olur. O benim süt kız kardeşimdir.”

Süt emziren kadının evli bekâr veya dul olması fark etmez. Ancak buluğa ermiş olması şarttır.

SÜTÜN MAHREMİYET OLMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

•• Ne şekilde olursa olsun sütün çocuğun midesine ulaşması gerekir. Bu, memeden emme ile olabileceği gibi, biberon ve benzeri şeylerden içmeyle de olabilir. Buna göre ; göze, kulağa ve vücudun bir başka yerine damlatılan süt ile süt hısımlığı oluşmaz.

•• Çocuğun midesine ulaşan kadın sütünün su ve süt gibi olmayan başka bir madde ile karıştırılması durumunda süt hısımlığının oluşup oluşmadığı hususunda ihtilaf edilmiştir. İmam-ı Ebu Hanife Rahmetullahi aleyh ‘ye göre ; pişirmeksizin bir başka maddeyle karıştırılan süt, az da çok da olsa hısımlık oluşturmaz. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahmetullahi aleyh ‘e göre ; çokluğa itibar etmek gerekir. Çokluktan maksat sütün tadının değişip değişmemesidir.

•• İmam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed -Allah onlara rahmet etsin-e göre ; miktarı ne olursa olsun bir başka şeyle pişirilen kadın sütü hısımlığı sağlamaz. Zira bu gibi durumlarda yemek asıl kabul edilir

•• Hayvan sütüne karıştırılan kadın sütü, hayvan sütünden fazla olursa dört mezhebin ittifakıyla süt hısımlığı oluşur.

•• Kadının sütü, bir başka kadının sütüyle karıştırılacak olursa İmam Ebu Yusuf ve İmam-ı Şafii -Allah onlara rahmet eylesin-‘ye göre ; miktarlarının eşit olması durumunda her iki kadınla süt hısımlığı gerçekleşir. Bu görüş, İmam Ebu Hanife -Allah ona rahmet eylesin-‘den de rivayet edilmiştir.

•• imam Muhammed ve imam Züfer’e birde imam Ebu Hanife -Allah onlara rahmet etsin-‘den gelen farklı bir rivayete göre ; birbirine karıştırılan kadın sütlerinin miktarlarina bakılmaksızın çocukla sütleri karıştırılan kadınlar arasında süt hısımlığı oluştuğuna hükmedilir.

Bir de şu var ; esasen süt babaya aittir. Yani doğumdan sonra gelen süt, hamile kaldığı kocasına aittir. Bu yüzden boşandıktan bir müddet sonra doğum yaparak iddetini tamamlayan kadın, bir başka adamla evlenir ve doğurduğu çocuğu emzirme esnasında bir başkasının çocuğunu da emzirecek olursa onun süt babası yeni evlendiği kişi değil, kendisini boşayan önceki kocasıdır. Bu sebeble o çocuk, kadının ikinci kocasının kız kardeşi veya bir başka kadından doğacak kızıyla evlenebilir. Fakat kadının birinci kocası onun süt babası olduğundan kız kardeşi de süt halası olur. Zira süt, kadında sütün oluşmasını sağlayan birinci kocaya aittir. Nitekim doğan çocuğun nesebi de ona aittir.

Süt hısımlığının oluşabilmesi için kadının sütü, çocuk tarafından en az bir defa alınmalıdır. İmam Ebu Hanife ve İmam Malik -Allah onlara rahmet eylesin-‘e göre sütün miktarının bir önemi yoktur. Az olsun çok olsun kadının sütünü bir defa almakla süt hısımlığı oluşur. Sahabe ve tabiinden çoğu bu görüştedir.

Şâfiilere göre ; süt hısımlığının oluşabilmesi, kadının sütünün farklı zamanlarda en az beş defa emilmesiyle gerçekleşir.

ÇOCUKLA İLGİLİ ŞARTLAR

Süt hısımlığının oluşma yaşının son sınırı hakkında müçtehid imamlar arasında ihtilaf vardır. İmam Şâfii, imam Ahmet bin Hanbel, imam Ebu Yusuf ve imam Muhammed -Allah onlara rahmet etsin-‘e göre ; süt hısımlığı, çocuk iki yaşını doldurmadığı müddetçe gerçekleşebilir. İki yıldan sonra gerçekleşemez.

Allah’u Teala şöyle buyuruyor ;

”Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için anneler çocuklarını iki tam yıl emzirirler.”
-Bakara süresi : 233 –

İmam Ebu Hanife -Allah ona rahmet eylesin-‘ye göre bu süre, otuz aydır. İmam Züfer -Allah ona rahmet eylesin-‘e göre ise, üç yıldır.

Allâhu Teâla şöyle buyuruyor ;

”Biz, insana anne babasına iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taşıdı ve ne zahmetle doğurdu ! Onun  ( Anne karnında ) taşınması ve sütten kesilme süresi  ( Toplam olarak ) otuz aydır”. – Ahkaf süresi : 15 –

İmam  Ebu Yusuf ve imam Muhammed – Allah onlara rahmet eylesin- bu ayeti kerimed zikredilen müddetin, hamileliğin en az müddeti olan altı ay ile birlikte otuz ay ettiği görüşündedirler. Dolayısıyla otuz aydan altı ay çıkınca iki yıl kalacaktır. Fetvada bu görüşle verilir.

SÜT HISIMLIĞI SEBEBİYLE EVLENİLMESİ HARAM OLAN KADINLAR

•• Süt anne ve süt nineler. Süt ninelerden maksat, hem süt annenin hemde süt babanın yukarıya doğru anneleridir.

•• Süt kızi, kızının süt kızı veya eşinin başka biriyle evliyken emzirdiği kız. Ancak sonuncu şıkta kişinin bu kızla evlenmesinin yasak olabilmesi için bu kıza süt emziren kadınla sadece nikahlanmış olması yetmez, zifafa girmiş olması da gerekir.

•• Süt kız kardeşler. Kişinin süt emdiği annesinden emen başka süt kız kardeş veya süt annenin nesep kızlarıyla ve baba bir süt kız kardeşlerle de evlenilmez. Şöyle ki bir kimsenin iki karısından biri bir erkek, diğeride bir kız çocuğu emzirse bunlar baba bir süt kardeştirler. Bu iki kadının aynı anda o kişinin nikahında bulunmaları da şart değildir.

•• Süt hala ve süt teyzeler.

•• Karısının süt annesi ve süt ninesi.

•• Süt babanın nikahlı hanımı.

•• Süt oğlunun veya süt torunların eşleri.

İki süt hısımının aynı anda bir kişinin nikahında bulunması da geçici evlenme engelidir. Buna göre iki kadından biri erkek kabul edildiğinde diğeri ile süt hısımlığı sebebiyle evlenmesi mümkün değilse bu iki kadın aynı anda bir kişinin nikahı altında olamaz.

SÜT HISIMLIĞI SEBEBİYLE EVLENİLMESİ HARAM OLAN ERKEKLER

•• Süt baba ve süt dedeler.

•• Süt oğul, kızın ve oğlun süt oğlu.

•• Süt oğlan kardeşler. Burada kastedilen süt annenin gerek nesep gerekse süt oğludur.

•• Süt dede ve ninelerin sadece oğulları yani süt amca ve süt dayı.

•• Kocasının süt baba ve süt dedesi.

•• Süt annenin süt babadan önceki veya sonraki eşi. Ancak bunun için sadece nikah yetmez zifafa girmiş olmaları da gerekir.

•• Süt kızının veya süt kız torunların eşleri.

Allah’u Teala bizi bildirdiği hükümlere riâyet edenlerden eylesin. Süt nedeniyle mahremi olan kişiyle evlenmeye aldırmayan toplum olmaktan sakındırsın. AMİN.

Kaynak : Lalegül dergisi sayı 12, Hüsamettin Vanlıoğlu başkanlığında fıkıh kurulu.

Etiketler: / / /

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ