Aşure Günü Okunacak Dualar

Aşure Günü Okunacak Dualar
  • 23.10.2014
  • 2.838 kez okundu

ÂŞÛRÂ GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

10 Muharrem 1436 / 3 Kasım Pazartesi 2014

l) Şeyh Muhammed ibni Abdilhayy ed-Dâvûdi el-Kattân(Rahimehullâh)ın “Mecmû‘a”sındazikredildi üzere; Şeyh Ebu’l-Bekâ el-Ömeri (Rahimehullah )ın, İbni Ferhûn(Rahimehullâh)ın “el-Mesâilü’l-“melfûza”isimli eserinden nakline göre, ayrıca  Mau’I-Ayneyn (Rahimehullah)ın beyanı veçhile; Âşûrâ günü yetmiş kere:

“Allâh bana yeter! Ne güzel Vekildir! Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır!” duasını zikrettikten sonra. aşağıda yazılan zikirleri yedi kere okuyan kişi o sene ölmez, eceli gelen ise okumaya muvaffak edilmez.

 “Allâh-u Tealâ’yı mîzân dolusunca, ilminin sonsuzluğunca, rızasına ulaşıncaya kadar ve Arş’ının tar­tısınca teşbih ederim. Allâh-u Te’âlâ’dan başkasına sığınılıp kaçılmaz, Ondan yine ancak O’na sığınılır. Allâh -u Te âlâ yı çiftlerin ve teklerin sayısınca ve tastamam olan kelimelerinin tamamının adedince teşbih ederim.

Ey acıyanların en merhametlisi! Senden rahmetinle (bütün belâlardan) selâmet isterim. O yüce ve bü­yük olan Allâh’ın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet olamaz. O bana yeter. Ne güzel Vekil’dir. O ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır. Allâh-u Te‘âlâ, mahlûkatının en hayırlısı olan Muhammed(Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)eve âl-i ashâbının tamamına salât ve selâm eylesin.”

(MuhammedEbu’l-Yüsr ‘Âbidîn, el-Evrâdü’d-dâime, sh:92; Mâü’l-‘Ayneyn, Natü’l-bidâyât, sh:166)

2)Âşûrâ günü bu duayı yetmiş kere okuyanı Allâh-u Te alâ mağfiret buyurur:

“Allâh bana yeter! Ne güzel Vekîl’dir! Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır!”

(Muhammed ibni Hatîruddîn, el-Cevâhiru’l-hams, sh:S0)

3)Şihâbüddîn es-Sühreverdî (Kuddise Sirruhû)dan nakledildiğine göre:

 “Âşûrâ günü:

“Bütün hamdler, âlemlerin Rabbi olan Allâh’a âittir! Salât-ü selâm, Efendimiz Muhammed’in ve âl-i ashâbının tamamının üzerine olsun! Ey Allâh! Sen Ebedîsin, Kadîmsin (başlangıcın ve sonun yoktur)! Hayy’sın, Kerîm’sin (hakîkî hayat sahibi de, iyilik sahibi de ancak Sensin)! Hannân’sın, Mennân’sın (son derece acıyan ve çokça lütuflarda bulunan Rabbimizsin)!

İşte bu yeni senedir! Ben bu sene Senden dilerim ki beni kovulmuş şeytandan ve onun dostlarından koruyasın, kötülüğü çokça emreden bu nefse karşı bana yardım edesin ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgul edesin. Ey kerem sâhibi! Ey celâl ve ikrâm sahibi! Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle kabul eyle ! Allâh-u Te alâ, Efendimiz ve Peygamberimiz Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e,âl-i ashâbınınve Ehl-i Beyt’inin tamamına salat ve selam eylesin!’duasını üç kere okuyan kişi o sene ölmekten emin olur. Zira eceli takdir edilen kişiye o gün bu duayı bu şekilde okumak nasip olmaz.”

(Mâü’l-Ayneyn, Natü’l-bidâyât, sh: 166)

4) Âşûrâ günü şu duanın okunması müstehap görülmüştür:

“EyÂdem (Aleyhisesselam) ın tövbesini aşure gününde kabul eden Allâh! Ey İdrîs(Aleyhisselâm)ı âşûrâ günün­de semâya yükselten! Ey Nuh (Aleyhisesselam) ın gemisini âşûrâ gününde Cûdî Dağına yerleştiren! Ey İbrâhîm (Aleyhisselâm)ıâşûrâ gününde ateşten kurtaran!Ey Ya’kûb (Aleyhisselâm)ın dağınık ailesini âşûrâ gününde bir araya getiren! Ey Eyyûb(Aleyhisesselam) ın hastalığını aşura gününde gideren! Ey Yûnus (Aleyhısselâm)msıkıntı­sını âşûrâ gününde açan. Ey musa ve Harun (Aleyhisselâm)ındualarını âşûrâ gününde kabul eden!

Ey Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) eaşure günü yardım eden! Ey cenneti ve cehennemi âşûrâ gününde halk eden! Ey Cibril, Mikail, İsrafil ve ‘Azrail(Aleyhimüsselâm)ıâşûrâ gününde var eden! Ey Arş’ı, Kürsi’yi, Levh’i, Kalem’i gökleri ve yerleri aşûrâ gününde yaratan Allâh! Dileğimi yerine getir, bendenkötülükleri ve belaları savuştur.Ya Hayyü! Ya Kavyûm! (Ey gerçek hayat sahibi ve her şeyi ayakta tutan!) Ey celal ve ikram sahibi! Ey ceza gününün yegane mâliki! Ancak Sana ibadet ederiz ve ancak Senden yardım dileriz. Allâh-u Te ala mahlukatının en hayırlısı olan Muhammed (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)eve âl-i ashâbının cümlesine salât eylesın.”

Daha sonra da yetimiş kere bu duayı okur:

“Ey Allâh! Bana mükemmel bir güzellik, âhiret saadeti ve dünya-âhiretin tüm hayırlarını nasib et.”

(Abdülaziz Ahmed Bulûğun,Du’aul-ğayeti’l-maksudeti’l-kübra,sh:104) 

Etiketler: / /

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ